Agenturavtale

Det finnes flere måter å sette opp en agenturavtale på og betingelsene kan variere mye i ulike avtaler. Provisjonsbetingelser, eksklusivtet, også kan være ulikt i ulike kontrakten.

Nedenfor følger en mal – ikke en fasit. Vi anbefaler dere å benytte jurist før inngåelse av en agenturavtale.

Eksempelet nedenfor vil gi deg en ide om hvordan en kontrakt kan se ut. Hvis du ønsker flere maler så kan du melde deg inn i Agenturer.no hvor du får tilgang på 30+ dokumentmaler (som kan lastes ned i word). Det inkluderer en rekke maler i alle kategorier blant annet flere agenturavtaler og provisjonsavtale for selgere. Som medlem kan vi også hjelpe deg med å få på plass eventuelle kontraktsmaler vi ikke har – og eventuelt også kontrakter på andre språk.

AGENTURAVTALE

Følgende avtale er inngått mellom undertegnede hovedmann (heretter kalt «hovedmannen»)

Navn:……………………………………………

Adresse:………………………………………..

Postnr : ………………………………………..

Firmanr.:………………………………………

og agent (heretter kalt «agenten»)

Navn:…………………………………………….

Adresse:………………………………………….

Postnr.:……………………………………………

Org. nr:…………………………………………….

 1. Ikrafttredelse

Avtalen gjelder fra………………………………………………………………………………………………………..

 1. Produkter og geografisk område

Avtalen omfatter følgende:

Distrikt: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Produkter: ……………………………………………………………………………………………………………………

Agenten har enerett til å representere hovedmannen innen det nevnte distrikt.

 1. Agentens forpliktelser

Agenten skal etter beste evne ivareta hovedmannens interesser innen sitt distrikt for det produktspekter agenten skal markedsføre.

På hovedmannens oppfordring skal agenten delta på utstillinger og messer, samt være tilstede ved salgsmøter. Omkostninger ved dette dekkes av hovedmannen.

Agenten skal så snart som mulig underrette hovedmannen om enhver forespørsel eller ordre som agenten mottar.

Agenten skal gi kunden opplysninger om priser, betalingsbetingelser og øvrige vilkår som hovedmannen anvender overfor sine kunder.

Agenten har ikke uten at det er uttrykkelig avtalt, rett til å motta betaling på vegne av hovedmannen.

Mottar agenten reklamasjon og andre meddelelser fra kunden skal disse straks formidles til hovedmannen.

 1. Hovedmannens forpliktelser

Hovedmannen skal opptre lojalt og redelig overfor agenten.

Hovedmannen skal uten omkostninger for agenten gi tilgang på de opplysninger og det materiell som er påkrevd for utførelsen av agentens markedsaktivitet, som eksempelvis:

 • Pris, betalingsbetingelser, teknisk spesifikasjon, leveringstider og øvrige leverings- betingelser.
 • Prøver og mønstre, katalog- og brosjyremateriell.
 • Opplysninger av betydning for salgsarbeidets utførelse, herunder kopier av korrespondanse.

Hovedmannen er forpliktet til å sende agenten fakturakopi av alle ordrer som direkte eller indirekte blir ekspedert i agentens distrikt.

 1. Agentens rett til provisjon

Agenten har rett til provisjon når hovedmannen har mottatt ordrene og ikke innen 7 dager meddeler at ordren ikke blir akseptert. Agenten er berettiget til provisjon av alt salg i distriktet angitt i pkt. 2 og av produkter angitt under pkt. 2 så lenge avtalen løper.

Agenten er likeledes berettiget til provisjon av ordrer som er kommet i stand etter avtale-periodens utløp, når ordren kan henføres til agentens virksomhet i avtaleperioden.

 1. Provisjon ved ikke oppfylte salgsavtaler

Agenten har rett til provisjon hvis unnlatelse av å effektuere ordren beror på omstendigheter som hovedmann bærer ansvaret for overfor kunden.

Betaler ikke kunden fullt ut, skal provisjonen reduseres forholdsmessig, med mindre den manglende betaling skyldes omstendigheter som hovedmannen overfor kunden bærer ansvaret for.

 1. Provisjonens størrelse og beregning

Agentens provisjon utgjør:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

av det beløp kunden skal betale. Ved beregningen tas ikke med omkostninger til frakt, emballasje og mva.

 1. Tidspunkt for betaling av provisjon

Provisjonen forfaller til betaling ved utgangen av måneden etter faktureringsmåneden.

Hovedmannen skal ved utløpet av hver kalendermåned sende agenten en skriftlig provisjonsoppgave, hvor provisjonen av hver enkelt salgsavtale i den nevnte periode skal spesifiseres.

 1. Agentens rett til opplysninger

Agenten har rett til å få alle opplysninger fra hovedmannen som denne har tilgang til og som agenten trenger for å kunne kontrollere om provisjonsoppgaven inneholder de provisjonsbeløp som er inntjent. Agenten har i denne sammenheng rett til utdrag fra hovedmannens registrerte regnskapsopplysninger.

Avslår hovedmannen å gi opplysninger som nevnt i første ledd, eller kommer de ikke innen rimelig tid, har agenten rett til selv å granske hovedmannens registrerte regnskapsopplysninger og regnskapsmateriale. Hovedmannen kan bestemme at en statsautorisert eller registrert revisor skal foreta gjennomgangen i stedet for agenten.

Agenten velger revisor. Agenten har tilsvarende rettigheter hvis det er grunn til å anta at opplysninger i provisjonsoppgaven eller opplysninger gitt etter første ledd er uriktige.

10. Agentens tilbakeholdsrett

Har agenten ikke fått provisjon eller annet vederlag fra hovedmannen i rett tid, har agenten i den utstrekning det er nødvendig for å sikre sine krav, rett til å holde tilbake varer, materiale og dokumenter som tilhører hovedmannen og som agenten har mottatt i forbindelse med oppdraget. Agenten har tilsvarende rett hvis det er klart at hovedmannen vil bli forsinket med betalingen. Fullmakter og andre dokumenter av vesentlig betydning for hovedmannen, kan agenten ikke holde tilbake.

Har agenten kjøpt varer for hovedmannens regning og sendt varene videre til hovedmannen, har agenten som ledd i sin tilbakeholdsrett etter første ledd rett til å hindre at de utleveres til hovedmannen. Agenten har samme rett når det gjelder varer agenten har hatt til salg for hovedmannen og som er sendt tilbake. Dette gjelder selv om hovedmannen har mottatt transportdokumenter.

Agentens tilbakeholdsrett faller bort når hovedmannen stiller tilfredsstillende sikkerhet for agentens krav.

11. Agentens rett til salg av tilbakeholdte varer

Agenten har rett til å selge varer som holdes tilbake etter pkt. 10, når det er gått tre måneder fra hovedmannen ble gitt melding om at varene holdes tilbake. Salget skal skje på forsvarlig måte. Når det er mulig, skal agenten gi hovedmannen rimelig varsel om at varene vil bli solgt. Agenten skal dekke fordringene på hovedmannen med inntektene fra salget så langt de rekker.

Er varene utsatt for rask ødeleggelse eller forringelse, eller er oppbevaring av varene uforholdsmessig kostbart, kan de selges tidligere enn det som fremgår av bestemmelsen ovenfor.

12. Oppsigelse

Agenten og hovedmannen kan si opp agenturavtalen.

Oppsigelsestiden er fire måneder. Har agenturavtalen vart i tre år eller mer, er oppsigelsestiden seks måneder. Oppsigelsestiden regnes fra utgangen av den kalendermåned oppsigelsen skjer.

13. Heving

Avtalen kan heves med øyeblikkelig virkning dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen.

14. Godtgjørelse ved avtalens opphør

Opphører avtalen på grunn av oppsigelse, har agenten rett til provisjon i oppsigelsestiden i henhold til pkt. 5, 6, 7 og 8.

Ved avtalens opphør gjelder bestemmelsene i agenturlovens § 28 – § 30 om avgangsvederlag, dog slik at agenten i alle tilfelle har rett til minimumsgodtgjørelse tilsvarende tre måneders gjennomsnittsprovisjon. Har agenturavtalen vart i mer enn tre år på oppsigelsestidspunktet, har agenten i alle tilfelle rett til en minimumsgodtgjørelse tilsvarende seks måneders gjennomsnittsprovisjon. Gjennomsnittsprovisjonen beregnes på grunnlag av den samlede bruttoprovisjon de siste fem år, eller for den tid avtalen har vart hvis den har vart kortere enn 5 år.

Agenten mister sin rett til avgangsvederlag hvis melding om at krav på avgangsvederlag vil bli fremsatt, ikke sendes innen ett år fra avtalen opphørte.

15. Retur av materiell

Ved avtalens opphør skal agenten returnere til hovedmannen varer, materiale og dokumenter som agenten har fått for å gjennomføre oppdraget. Agenten har likevel rett til å gjøre tilbakeholdsrett gjeldende etter pkt. 10 og selge etter pkt. 11.

16. Taushetsplikt

Alle opplysninger partene mottar fra hverandre i forbindelse med agenturforholdet plikter de å holde hemmelig. Unntak gjelder for opplysninger som nødvendigvis eller rimeligvis må gis til kunder i forbindelse med markedsføring og service mv., opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. Hvis en part med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger som er taushetsbelagt, skal han så vidt mulig konsultere den annen part før informasjonen gis.

17. Lovvalg

Ved forståelse av denne avtale skal norsk rett legges til grunn.

Ferieloven gjelder likevel ikke.

18. Tvister

En hver tvist som måtte oppstå mellom partene i tilknytning til avtalen skal avgjøres ved agentens verneting.

19. Endringer og tillegg

Alle endringer og tillegg til denne avtale skal gjøres skriftlig og signeres av begge parter.

20. Overdragelse

Rettighetene og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten den annen parts skriftlige samtykke.

Agenten kan likevel la arbeidet utføres av ansatte eller av engasjerte agenter. Agenten kan også overføre sine rettigheter og plikter etter avtalen til aksjeselskap eller annet selskap hvor han har vesentlig eierrettigheter og hvor han deltar i ledelsen av selskapet.

21. Særlige forhold

Denne avtale er utferdiget i to -2- eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted:

Dato:

Hovedmann                                                                                      Agent

(Signatur)                                                                                         (Signatur)


Spørsmål & Svar

Hvor kan vi få avtalemaler for selgere/agenter på provisjon?

Du finner en mal på denne siden, men det vil alltid være slik at en kontrakt må tilpasses deres situasjon. Ved å bli medlem av Agenturer.no så får dere tilgang på flere maler og vi kan også sette dere i kontakt med dyktige advokater ved behov.

Om dere benytter vår tjeneste for søk etter selvstendige selgere/agenter så sender vi dere også kontraktsmaler og bidrar med øvrige tips og innspill for at dere skal lykkes med agenter.

Hva bør vi tenke på når vi inngår en agenturavtale?

Det er flere ting, men kanskje det viktigste er at agenturkontrakten er tydelig og ikke gir rom for misforståeler. Både hovedmann og agent må ha samme forståelse av hva innholdet i agenturavtalen innebærer. Vær sikker på at dere har samme oppfatning av blant annet følgende punkt:

– Hvilke produkter skal agenten selge?
– Finnes det restriksjoner på hvem agenten kan selge til?
– Har agenten eksklusivitet for sitt område? Finnes det noe unntak til denne?
– Når er et salg et salg? Ved bestilling? Ved betaling?
– Når og hvor ofte skal provisjon utbetales?
– Hvem dekker kostnader ved eventuell reiseaktivitet utenfor agents område?
– Hvilke aktivietskrav/salgskrav stilles til agenten?
– Hvordan og hvem skal håndtere support ovenfor kunder?

Vi kjenner til flere saker hvor det er oppstått konflikt rundt ett eller flere av disse punktene så om dere går grundig gjennom disse ved kontraktsinngåelse reduseres sjansen vesentlig for fremtidige misforståeler og i verste tilfelle konflikt.

Hvilke advokater kan hjelpe oss med en agenturavtale?

Vi samarbeider med de beste advokatene i Norge på dette. Om dere ønsker juridisk bistand eller at en advokat skal se gjennom kontrakten deres så ta kontakt med oss her.